CERTIFICACIÓ / IMPLANTACIÓ SAE (SISTEMA AUTOCONTROL ESPECÍFIC PER A L’EXPORTACIÓ A TERCERS PAÏSOS)

Des de l’1 de març de 2016, el RD 993/2014, de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment y de la certificació veterinària oficial per a l’exportació, exigeix als establiments productors finals que tinguin intenció d’exportar productes alimentaris d’origen animal a països amb requisits addicionals als aplicats dins de la Unió Europea, a tenir implantat un Sistema de D’Autocontrol Específic  (SAE)- IMPLANTAR SAE EXPORTACIÓ. El SAE, deroga les Llistes Marc fins abans de l’entrada en vigir del Reial Decret.

L’acreditació del compliment dels requisits de traçabilitat i de sanitat animal exigits pel als importadors s’han de realitzar per part d’un organisme de control, amb una validesa de 3 anys, amb auditories anuals pels seu manteniment. La certificació SAE té com a finalitat de simplificat els tràmits d’exportació, millora de la traçabilitat i garanties sanitàries, millorar la comunicació entre organismes, …

Les empreses poden adaptar el seu SAE a les característiques particulars i integrar-ho amb els seus sistemes d’autocontrol o gestió.

El SAE ha d’estar format almenys pels següents elements:

 • Identificació del responsable del sistema.
 • Comprovació del compliment dels requisits específics (Autocontrols):
  • Procediment documentat de definició d’especificacions de producte en funció del destí.
  • Procediment documentat d’homologació de proveïdors.
  • Procediment documentat de verificació de proveïdors.
 • Procediment documentat de la traçabilitat, identificació u segregació de la mercaderia destinada a l’exportació.
 • Procediment documentat de formació de les partides derivades a l’exportació.
 • Procediment documentat de revisió del SAE.

Per consultar les entitats certificadores de SAE, així com la seva informació en detall ho podeu fer a través del següent enllaç.

A Higiene Alimentària oferim el serveis d’Assessorament Alimentària, entre els que cal destacar el de l’Assessorament en el Sistema d’autocontrol Específic SAE, dissenyant i realitzant les tasques de consultoria en la seva implantació (IMPLANTACIÓ SAE EXPORTACIÓ). Podeu  demanar-nos més informació sobre el SAE a través del nostre formulari de contacte.