Modificació de la Llista Marc: RD 993/2014, sobre procediment i requisits de certificació per l’exportació.

Recentment es va publicar el RD 993/2014, de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment i requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació. Així doncs, queda derogat el RD 265/2008, de 22 de febrer pel que s’estableix la Llista Marc, d’establiments registrats per a l’exportació de carn i productes carnis.

 

El nou reglament és d’aplicació als exportadors de productes d’origen animal destinat a consum humà (productes carnis, ous, peixos, mol·lusc i derivats, productes làctics, formatges, mel, …) directament o per d’altres operadors comercials.

 

Així doncs quan el país destí exigeixi requisits diferents i/o addicionals als de la Unió Europea serà necessari certificar el compliment dels requisits de traçabilitat i de sanitat animal exigits pel país destí, mitjançant la certificació del seu sistema d’autocontrol específic a través d’un organisme independent de control. En aquest sentit el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha publicat el Protocol de certificació per a l’exportació veterinària. La seva sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu web CEXGAN.

 

Per últim, els establiments que es trobaven inscrits en la Llista Marc, disposen com a màxim fins el 30 de juny de 2016 (18 mesos després de de la data de publicació del nou Reial Decret), per tal d’adequar-se al nou marc normatiu.