BRC V7: Principals Canvis i Novetats.

Des de Gener de 2015, ja és vigent la nova versió de la BRC (British Retail Consum) Global Standard for Food Safety, coneguda com la Versió V7. Les auditories que es realitzin a partir del Juliol de 2015, s’haurien de realitzar d’acord la nova versió 7, amb els nous requisits que planteja.

La BRC V7 , s’ha ampliat i revisat amb els aspectes relacionats principalment amb Seguretat i Innocuïtat Alimentària, amb la finalitat  d’ampliar els estàndards de qualitat establerts des de l’any 98.

Dels 10 requisits es passa a 12 requisits fonamentals, els quals són clau per què el no compliment d’aquests esdevé una No conformitat crítica, retirant-se o no obtenint el certificat en l’auditoria inicial. En concret son el punts 3.5.1:  “Management of suppliers of raw materials and packaging”  (Gestió de proveïdors de matèries primeres i embalatges) i el 6.2:  “Labelling and pack control (Control d’etiquetatge i envàs).

Dins dels requisits es veuen modificats apartats com:

Traçabilitat: incloent exercicis a proveïdors que s’han aprovat mitjançant qüestionari amb una freqüència cada 3 anys.

Nova Categorització de àrees: Canvi d’àrees d’alt risc i d’alt perill. De 4 àrees es passa a 6 àrees incorporant la àrea “Ambient high care” i la “non product area” (segons arbre de decisions del Apèndix 2)

Etiquetatge: canvi de format (6.2) i sistema eficaç del control d’al·lèrgens (5.2), s’han d’incrementar els controls de canvi de format d’etiqueta.

Increment del control dels proveïdors: propostes d’auditories voluntàries, nova avaluació dels proveïdors en base al risc. També estableix un control més exhaustiu dels productes comercialitzats per tercers verificant  per cada canvi de matèria primera la seguretat, legalitat , autenticitat i qualitat del producte.

Prevenció de Frau: apareix el concepte de prevenció del frau alimentari dins el control de les matèries primeres en l’avaluació dels proveïdors.

Seguretat: Avaluació de la vulnerabilitat (concepte equivalent a la Food defense)

Cal dir que també s’ha vist modificat el grau de certificació incloent el grau D . Cal dir que en grau C i B ja existents han modificat el barem de no conformitats sent menors que el la versió 6 del mateix estàndard, el que indica que la norma cada vegada serà més exigent.

La nova versió la podeu descarregar des de la pàgina web oficial de BRC, des del següent enllaç.